تعرفه تبلیغات در آگهی نامه بجور

 

 اسلایدر صفحه اصلی 1 ماهه 600،000 ریال
 اسلایدر صفحه اصلی 3 ماهه 2،500،000 ریال
 اسلایدر صفحه اصلی  6  ماهه  4،500،000 ریال
  اسلایدر صفحه اصلی سالیانه 8،000،000 ریال
بنر  770x120 صفحه اصلی زیر اسلایدر صفحه اصلی 1ماهه 800،000 ریال
بنر 770x120 صفحه اصلی زیر اسلایدر صفحه اصلی   3 ماهه  2،000،000 ریال
 بنر 770x120 صفحه اصلی زیر اسلایدر صفحه اصلی  6 ماهه 3،500،000 ریال
 بنر 770x120 صفحه اصلی زیر اسلایدر صفحه اصلی سالیانه 6،000،000 ریال
 بنر 770x120 صفحه اصلی زیر آگهی های اخیر  1 ماهه 500،000 ریال
 بنر 770x120 صفحه اصلی زیر آگهی های اخیر  3 ماهه 1،000،000 ریال
  بنر 770x120 صفحه اصلی زیر آگهی های اخیر 6 ماهه 2،000،000 ریال
  بنر 770x120 صفحه اصلی زیر آگهی های اخیر سالیانه  4،000،000 ریال

 

بنر ویژه 980x120 زیر منو صفحات داخلی 3 ماهه 2،500،000 ریال
بنر ویژه 980x120 زیر منو صفحات داخلی 6 ماهه 4،500،000 ریال
بنر ویژه 980x120 زیر منو صفحات داخلی سالیانه 8،000،000 ریال

 

 بنر 200x90 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها 3 ماهه 300،000 ریال
  بنر 200x90 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها 6ماهه 500،000 ریال
  بنر 200x90 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها سالیانه 1،000،000 ریال
هزینه این تیپ آگهی در صفحات داخلی 20 % کاهش خواهد داشت

 

 بنر 200x180 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها 3 ماهه 400،000 ریال
  بنر 200x180 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها 6ماهه 700،000 ریال
  بنر 200x180 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها سالیانه 1،200،000 ریال
هزینه این تیپ آگهی در صفحات داخلی 20 % کاهش خواهد داشت

 

 بنر 200x270 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها 3 ماهه 600،000 ریال
  بنر 200x270 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها 6ماهه 1،200،000 ریال
  بنر 200x270 صفحه اصلی زیر دسته بندی ها سالیانه 2،000،000 ریال
هزینه این تیپ آگهی در صفحات داخلی 20 % کاهش خواهد داشت